Katalog Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w punkcie sprzedaży ZUT przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie.
Zamówienia realizujemy również w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Niskotemperaturowa obróbka powierzchniowa stali odpornej na korozję

Jolanta Baranowska

20.00 zł

spis treści


Zróżnicowanie zbiorowisk grzybów mikroskopijnych w odniesieniu do zróżnicowania zbiorowisk roślinnych w Słowińskim Parku Narodowym

Iwona Adamska

35.00 zł

spis treści


Zróżnicowanie roślinności na gruntach nieużytkowanych rolniczo w gospodarstwach realizujących program rolnośrodowiskowy na Nizinie Szczecińskiej

Mariola Wróbel

25.20 zł

spis treści


Wybrane problemy optymalizacji wielokryterialnej we wstępnym projektowaniu konstrukcji kadłuba statków morskich

Zbigniew Sekulski

36.75 zł

spis treści


Odpowiedzialne rybołówstwo jako element zrównoważonego rozwoju (wydanie II uzupełnione)

Wojciech Brocki

27.30 zł

spis treści


Studium modelowania i optymalizacji współpracy silnika trakcyjnego o zapłonie samoczynnym z turbosprężarkami pracującymi w układzie doładowania zakresowego

Krzysztof Danilecki

37.80 zł

spis treści


Wybrane czynniki technologiczne jako determinanty jakości sensorycznej i stabilności przechowalniczej serów twarogowych kwasowych

Izabela Dmytrów

28.35 zł

spis treści


Wpływ wydłużenia dnia świetlnego w okresie ciąży norki amerykańskiej (Mustela vision, Schreb.) na wyniki rozrodu

Lidia Felska-Błaszczyk

12.60 zł

spis treści


Reakcja przęstki pospolitej (Hippuris vulgaris L.) i żabiścieku pływającego (Hydrocharis morsus-ranae L.) na zanieczyszczenie wody wybranymi metalami ciężkimi i możliwości wykorzystania tych roślin w fitoremediacji wód

Małgorzata Gałczyńska

33.60 zł

spis treści


Studia nad różnorodnością śródpolnych wysp środowiskowych w dorzeczu Iny

Renata Gamrat

27.30 zł

spis treści


Zróżnicowanie gatunkowe i lekooporność flory gronkowcowej mleka mastitisowego krów z jednego stada

Jolanta Karakulska

19.95 zł

spis treści


Somatyczna embriogeneza w kulturach chryzantemy wielokwiatowej (Chrysanthemum x grandiflorum) (Ramat.) Kitam.)

Danuta Kulpa

21.00 zł

spis treści


Komfort cieplny nurka w strefie saturacji mieszaninami oddechowymi o różnych właściwościach fizycznych

Anna Majchrzycka

73.50 zł

spis treści


Oddziaływanie warunków miejskich na niektóre parametry fizjologiczne wybranych gatunków drzew w Szczecinie

Katarzyna Malinowska

22.05 zł

spis treści


Gleby tarasu zalewowego doliny ujścia Warty i doliny dolnej Odry oraz ich przekształcenia w wyniku zabiegów hydrotechnicznych i użytkowania rolniczego

Ryszard Malinowski

36.75 zł

spis treści


Wpływ dolistnego dokarmiania nawozami zawierającymi potas, krzem i bor oraz superabsorbenta na wielkość i jakość plonu truskawki (Fragaria x ananassa Duch.)

Grzegosz Mikiciuk

26.25 zł

spis treści