Katalog Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w punkcie sprzedaży ZUT przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie.
Zamówienia realizujemy również w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Identyfikacja loci cech ilościow ych (QTL) kontrolujących wczesność i podatność na porastanie u żyta (Secale cereale L.) z wykorzystaniem zagęszczonych map genetycznych populacji rekombinacyjnych linii wsobnych (RIL)

Beata Myśków

24.15 zł

spis treści


Wzrost i rozwój dębu czerwonego (Quercus rubra L.) w zależności od sposobu przygotowania podłoży z dodatkiem popiołożużli

Grzegorz Nowak

24.15 zł

spis treści


Odlewy ze stopów żarowytrzymałych w piecach do obróbki cieplnej

Bogdan Piekarski

21.00 zł

spis treści


Zróżnicowanie i chemizm osadów małych zbiorników wodnych w krajobrazie młodoglacjalnym

Joanna Podlasińska

31.50 zł

spis treści


Ocena wpływu zmiany składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na wybrane parametry metabolizmu wapnia. Badania modelowe

Joanna Sadowska

17.85 zł

spis treści


Metoda wyznaczania naprężenia granicznego gleby w celu zapobiegania jej nadmiernemu zagęszczaniu mechanizmami jezdnymi pojazdów rolniczych

Marek Śnieg

31.50 zł

spis treści


Przewodnictwo i relaksacja dielektryczna warstwowych układów izolacyjnych

Jan Subocz

31.50 zł

spis treści


Zmiany parametrów biochemicznych i toksylogicznych gleb pod wpływem 1-alkilo-3-metyloimidazoliowych cieczy jonowych

Arkadiusz Telesiński

18.90 zł

spis treści


Zmienność wewnątrz- i międzypopulacyjna Listera ovata (L.) R. Br. na tle warunków siedliskowych i fitocenotycznych na obszarze Niziny Pyrzyckiej (Pomorze Zachodnie)

Wanda Bacieczko

16.80 zł

spis treści


Wpływ obrotu przedubojowego na kształtowanie się wartości wskaźników przemian glikolityczno-energetycznych i jakości mięsa tuczników wolnych od genu wrażliwości na stres (RYR1T)

Artur Rybarczyk

15.75 zł


Jakość jaj i wskaźniki wylęgowości strusi afrykańskich (Struthio camelus) w zależności od wieku ptaków

Danuta Majewska

10.50 zł


Określenie rocznego rytmu zmian stężenia tyroksyny i ocena wpływu indukowanej hipotyreozy na przebieg sezonu rozrodczego u kóz (Capra hircus)

Barbara Błaszczyk

14.70 zł


Elementy multidyscyplinarnej optymalizacji wskaźników techniczno-ekonomicznych we wstępnym projektowaniu współbieżnym statków transportowych

Tomasz Abramowski

29.40 zł


Charakterystyka ichtiofauny i rybactwa w wodach Międzyodrza

Zbigniew Neja

24.15 zł


Charakterystyka pomiarów cech morfometrycznych storni Platichthys flesus (L., 1758) z Zatoki Gdańskiej na podstawie wymiarowania fotografii cyfrowej, z uwzględnieniem wybranych wskaźników biologicznych

Artur Antoszek

16.80 zł


Biologiczna aktywność gleb zanieczyszczonych biodieslem oraz możliwości ich rekultywacji

Małgorzata Hawrot-Paw

23.10 zł